Nota legal

La informació que rebi Meddia Cultura i Comunciació S.L. dels usuaris d'aquesta pàgina web, a través de consultes online o de l'enviament de currículums, es tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de consultes online, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades i en el supòsit de remissió de currículums, amb la finalitat de dur a terme processos de selecció de candidats. La informació rebuda en cap cas és utilitzada per cap altre finalitat.

En relació amb les dades recaptades en la forma prevista anteriorment, l'usuari podrà exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment atorgat per la cessió de dades. Aquests drets podran ser exercits per l'usuari o, si és el cas, per qui el representi, a través de sol·licitud escrita i firmada adreçada a: Meddia Cultura i Comunciació S.L., C/ València 620-626. Escala esquerra, entresòl 1a. 08026 Barcelona, meddia@meddia.net. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocopia de D.N.I. o passaport i contingut concret del dret exercit.

Meddia Cultura i Comunciació S.L., CIF B63120430, inscrita al registre mercantil de Barcelona, Volum 35351, Foli 24, Full número B-264572.

Xarxa de produccions Meddia
 • Infografies Universia Guadalajara 2010
  • Infografies Universia Guadalajara 2010
 • Societat Espanyola d'Homeopatia Clàssica
  • Societat Espanyola d'Homeopatia Clàssica
   Societat Espanyola d'Homeopatia Clàssica
 • Art, Arquitectura i Societat Digital
  • Art, Arquitectura i Societat Digital
 • Tarjetó promocional
  • Tarjetó promocional
Meddia, cultura i comunicació s.l
Av. Diagonal, 237. 08013 Barcelona / Tel.: 93 431 28 44 / meddia@meddia.net / Nota legal